Till minnet av dem som gått över regnbågsbron 

 
 

                                        


 

Listen.

Listen -  can you hear your name

He´s calling you my friend.

Although you´re slipping from me now

this is not the end.

A new life is about to start,

where you´ll be free from sickness and pain.

And as you leave this earth behind.

Remember as you go.

I´ll not forget you my dear friends.

Your mem´ry will remain with me forever in my heart.

 

Listen - He´s still calling, it´s time for you to go.

So many happy times we shared, these sadness can´t erase.

In my mind we are still together.

 

I am listening - there is no sound

You must have heard his voice, we both knew there was no choice.

But this is not the end, for life at Rainbow Bridge awaits for you my friends.

Have a good time.

Miss you all

På den här sidan himlen finns en plats som kallas Regnbågsbron.

När ett djur som varit särskilt betydelsefull för någon dör,
så kommer det till Regnbågsbron.
Där finns ängar och kullar för alla våra speciella vänner
så att de kan springa och leka tillsammans.

Där finns tillräckligt med mat, vatten och solsken,
och våra vänner har det varmt och skönt.
Alla djur som har varit sjuka och gamla
blir återställda till hälsa och vigör;
de som varit skadade eller handikappade blir friska och starka igen,
precis som vi minns dem i våra drömmar från gångna tider.

Djuren är glada och nöjda, utom för en liten sak;
de saknar alla någon väldigt speciell som de varit tvungna att lämna kvar.
Alla springer och leker tillsammans,
men en dag kommer någon av dem att stanna upp och titta i fjärran.

Dess klara ögon är intensiva; kroppen börjar skälva.
Han springer plötsligt ifrån gruppen, flyger över det gröna gräset,
hans ben bär honom fortare och fortare.
Han har sett dig, och du och din speciella vän möts till slut
i en lycklig återförening för att aldrig skiljas igen.

Lyckliga kyssar regnar över ditt ansikte,
dina händer smeker på nytt det älskade huvudet,
och du ser ännu en gång in i de tillgivna ögonen på ditt djur
som så länge varit frånvarande från ditt liv
men aldrig från ditt hjärta.

Sen går ni över Regnbågsbron tillsammans...

 

 

  

                             
                                                  Nova

Crasy`sNova

19851996

Nova du var en stjärna i hundvärlden.

Nova, du tog på dig barnvaktsuppgiften till  lill matte med stor glädje. Jag kommer ihåg när din lillmatte smet med dig och dockvagnen till affären och hur du inte vek en tum från hennes sida trots att du var lös och endast 9 mån gammal så måste du ha känt att något inte var ok, du hade alla möjligheter i världen att dra på egen upptäcktsfärd men stannade ändå vid hennes sida, tills jag hittade er båda igen, eller som den gången jag la dig plats lös vid barnvagnen,gjorde mitt ärende, tog barnvagnen och gick hem och glömde dig. Du låg kvar till jag kom tillbaka och hämtade dig.

Eller när du var med husse på jobbet du skötte dig perfekt .Du blev också husses hund.

Detta var du Nova i ett nötskal, du gjorde allt för att vara till lags, du var en klippa man kunde verkligen lita på dig.
Som mamma till dina valpar var du lika suverän
.

Din favoritsysselsättning som den fågelhund du var, var att jaga fjärilar. Du kunde hålla på i timmar ute på gräsmattan och ”stå” för dem för att sedan”stöta upp dem” och försöka fånga dem.

Vi fick 11 underbara år med dig tyvärr tog dina höfter slut och trots att du fortfarande vi 11-års ålder var ung i huvudet och frisk för övrigt så hade du inte så stor glädje av livet när dina bakben inte vill det du ville, när du inte kunde jaga och fånga dina fjärilar längre så sommaren 1996 fick du en sommarkväll lugnt somna i favorithörnan i soffan med hjälp av din favoritveterinär Göran som tagit hand om dig och dina valpar under hela ditt liv.

Nova jag hoppas det finns fjärilar dit du kom för då har du roligt än.

DinMatteochHusse


You was a star in the dogworld

Nova,y
ou took upon yourself the task of babysitting our little daugther with great joy.I remember when she run away with you and the doll carriage to the store and how you did not move an inch from her side despite you were loose and only9  months old, you must have known that something was not ok, you had every opportunity in the world to dritf away on own journey of discovery, but still you stayed by her side,until I found you both again, or like the timeI  put you to lay down loose outside the store, made my case, took the buggy and went home and forgot about you.You stayed until I came back to fetch you.
Or when you were with dad at work you sköttedig.You  never missbehaved and you were also my husbands dog.
This was you Nova in a nutshell,you did everything to please, you were a rock,I could really trust you.
As the mother of your puppies you werejust as superb.
Your favorite activity as the bird dog you were,was to chase butterflies.You could go on for hours out at the lawn and"stand" for them to then"bump them up"and try to catch them
We had 11 wonderful years with you, unfortunatel your hips went old before you and even though you are still 11-years old you were young in the head and healthy otherwise, but you would not have a great joy of life when your legs do not want what you want,when you could not hunt and trap your butterflies any more so the summer of 1996  we let you go to sleep for ever.
Nova I hope there are butterflies on the other side of the rainbowbridge for then you still will have fun
We rearly loved you dear girl

Rossi

Red Tails Rambling Rose 

1991 – 1998

Rossi min älskade lilla hund varför ville inte ödet att du skulle bli äldre.  

Du var min ögonsten redan från första gången jag träffade dig  när du var 6  v gammal. 

Rossi var en hund som hade allt man kan önska av en hund, hon bara fanns, inte ens när hon var liten valp pustade jag över henne vilket man ju ibland kan göra med en valp.

En ny värld öppnade sig när Du kom in i mitt liv. Utställningsvärlden - så många underbara minnen jag har från den tiden du och jag kuskade runt på utställningar. Du fick aldrig under din karriär i utställningsringen en 2: a det sämsta du fick var en slät 1: a när du enligt domaren hade varit lite för glad i mat. Jag fick uppleva glädjen att du tog både BIR.BIM och placering i ”stora ringen”.

Som avelstik var du nummer 1, så många fina valpar du fick och vilken underbar mamma du var både mot dina egna valpar och andras, du var ju faktiskt även amma en gång, till 3 killar som deras egen mamma inte orkade med och de blev för dig som dina egna direkt när du fick dem till dig, det var ingen ide att deras egen mamma gjorde sig besvär för då körde du bort henne.

Ditt liv rann ifrån dig på en vecka, måndag pigg och full av liv, på lördagen var du borta ,en hemolytisk anemi tog dig brutalt ifrån mig och tyvärr fick du inte somna i soffan utan på djursjukhuset där du varit inlagd några dagar i hopp om att behandling skulle få dig att stanna kvar ett tag till. Du somnade i mitt knä och till och med då fast du var så sjuk viftade du på svansen. 

Den dagen gick mitt hjärta i tusen bitar, det gjorde så ont att missta dig, vi hade ju så mycket kvar attuppleva, som att du just hade blivit anmäld till dinförsta veteranutställning.

Det har nu gått många år  men du fattas mig fortfarande så det skär i bröstet. Jag saknar dig så oerhört, glömmer dig aldrig. 

Det gör ont när knoppar brister!

Din Matte

Rossi,my beloved little girl,why did not the fate that you would be older.
You were the apple of my eye from the very first time I met you when you were 6 week sold.
Rossi was a dog that had everything you could want from a dog, she just had IT.
Not even
when she was a puppy I sighed over her which it might some times be done with a puppy.
A new world opened up when you came into my life the show world -so many wonderful memories I have from that time you and I drov a around the country at the exhibits.You never got less than exellent over your career in the show ring 2nd worst you got was a smooth first when you according to the judge had been a little too fond of food.I got to experience  the joy you broug by beeing BIR.BIM and placement in the"big ring".
As a brood bitch you were number 1, so many beautiful puppies you got and what a wonderful mother you were both to your own puppies, and others,you were actually even breastfeed once, for three guys that their own mother could not cope with and they were for you as your own as soon as you got them toyou, there was no idea that their own mother went to the trouble because then you drove her away.
Your life was runninga way from you in a week, Monday refreshed and full of life,on Saturday you were gone,a hemolyticanemia took you brutally  away from me and unfortunately you were not put  to sleep on the couch.
You where at 
the animal hospital where you been admitted a few days in hopes of that treatment would make you stay a while longer.
You
fell a sleep in my lap, and even then even though you were so sick you wagged your tail.
That day my heart whent in to a thousand pieces,it was so painful to lose you,we had so much lef to experience,as if you had just been reported to your first veteranshow.
It is now many years since you left my life,but itstil cut into the my  chest. I  miss you so badly. 
My dear dear beloved girl there will never be some  one like you.
I will always love yoy, you are my heart forever.
I never forget you.
How it hurts when a buds burst!

 


Mando

NovaliesJulie 

19942000

Mando, du var en kopia av din mor Rossi på allasätt, den enda skillnaden var att du inte var likaförtjust i att stå i centrum som hon dvs. iutställningsringen. Du hade alla kvalitéer och dufick också både 1.or ,hp och ck men du tyckteinte det var kul, du trivdes bäst hemma där duoch din kompis ”katten Gustav” kunde strövaomkring och bara vara.

Du upptäckte snabbt leendets betydelse för att få som du ville eller för att slippa undan obehag etc., du hade nämligen den lilla personliga egenskapen att du flinade och det gjorde du ibland så mitt i prick att man kunde tro att du gjorde det med beräkning.

Du lyckades charma många i ditt tyvärr så korta liv med ditt ”smile” allt ifrån domare iutställningsringen till den som normalt inte gillade hundar, till slut log duäven på beställning t ex framför kameran. Man skulle kunna tro att du var sponsrad av Pepsodent.

Även du var en suverän mor och fick många fina valpar som förgyllt livet för sina ägare då dunedärvde ditt fantastiska smile även till dem.

Ditt liv blev som din mors alldeles för kort. En juvertumör som vi tog bort spred sig till dina lungor och då fanns det inte mer att göra än att återigenfå ta avsked från en älskad familjemedlem. Du liksom Nova slutade ditt liv på favoritplatsen i soffan underGörans varsamma hand, även dig hade han följt ända sendu var liten.

Glömmer dig aldrig!
Mando, you were a copy of your mother Rossi in every way,the only difference was that you were not as keen to be the center asher that in the showring.You had all the qualities and you got also both 1.or,credits and ck but you thought that was not fun,you are happiest at home where you and your friend"Garfield"was able to walk around andj ust be.

You quickly discovered Smiles important to get as you wished, or to escape the discomfort, etc.,you had the little personalproperty that you grinned and so did you ever so right on target that you'd think you did it with the calculation.
You managed to charm many of your sadly brief life with your "smile"everything from judges to the person who normally did not like dogs,finally  you smiled to order such as in front of the camera.One would think that you were sponsored by Pepsodent.
While you were a great mother and had many beautiful puppies who gilded lives of their owners.

Your life was like your mother's way too short.A mammarytumor that we took away spread to your lungs and there was no more to do.Again we had to say goodbye from a beloved family member.

You
like Nova ending your life to your favoritespot on the couchin under George's gentle hand, even you, he had followed all the way since you was little puppy.
 
Mando we loved you so much, you will always be missed.😥

Mody

Novalies Oskar de la Renta 

1996 –2003

Mody , Du var den friska fläkten i vår lugna tikskara, du var aldrig någonsin under även ditt korta liv förutsägbar.

 - Den hunden har hjärnan på förvaring någon annanstans än i huvudet, sa ofta din husse när ni kom hem från träning på brukshundsklubben, du tog lång tid på dig att bli stor, för dig lekte livetända fram till den dag du dog. Du var en livsnjutare.

Du älskade att stäcka ut över fälten och i skogen, du älskade när husse la blodspår, du älskade attstå i centrum och gjorde ALLT för att få göra det.

Ingen dag var händelselössen du kom in i vår familj.

Du hann dock trots din fart och fläkt att stanna upp och bli pappa ett par gånger och dina söneroch döttrar har blivit helt underbara, en av demfick du ha kvar i familjen, Novalies Term of Endearment”Enya”.

Tyvärr blev även ditt liv alldeles för kort, du började få kramper när du var 5 år gammal.Vi vet inte om det var en tumör eller epilepsi men till slutvågade vi inte ha dig lös och ditt liv blev så inskränkt avdin sjukdom att vi lät dig somna.

Å, Mody vad tomt och tyst det blev när duförsvann. Vi saknar dig!!

DinMatteoHusse

Mody,you were the healthy breeze in our quiet dogpack, you were ever even in yourshort life predictable.

  -That dogs brain in storage somewhere other than in the head,often said your dad when you came home from training at the local dog club,you took a longtime to be grovn up,for you were playing life right up until the day you died.You were a lover of life.

You loved to  run across the fields and in the woods,you loved when your master lay traces of blood,you love be in the center and did EVERYTHING to do it.

Every day was the eventlice  since you came into our family.

You did, however,despite your pace,stopping to be a father a few times and your sons och daughters have been wonderful,one of you have left in the family,NovaLiesTermof Endearment"Enya".

Unfortunately,even your life  was too short,you began to have cramps when you were 5 years old.We do not know if it was a tumoror epilepsy but  at the end we do not want you run free and your life was so restricted thatwe let yous go to sleep.

Oh,Mody how empty and quiet it was when you left us your happy and joyfull lad.We miss you!
 


Enya

Novalies Term of Endearment 

1998-06-11- 2007-07-05

 

Enya alla människor som lärde känna dig föll för dig. Du utstrålade en sån värme tillgivenhet ochödmjukhet att du tom vann den hundräddes hjärta.

Du levde verkligen upp till ditt namn: Term of Endearment –Ömhetsbevis.En mer älskvärd och lojal vän än dig Enya kan jag aldrig få .

Du var en avbild av din mormor RT Rambling Rose "Rossi",jag var helt säker på att jag inte skulle få en hund som hon igen,men Enya, du var hennes tvillingsjäl.

Du blev till min stora sorg aldrig mamma,då din hd-status satte stopp för det, jag vet dock att duhade blivit en underbar mor.

Varje gång det varit valpar i huset har du mer än gärna hjälp deras mammor med skötseln, konstigtnog fick du tillåtelse att göra det, det är ingen tikmamma som har kört bort dig, du låg iblandmer hos 4veckorsvalparna än vad deras mammorgjorde, och du hade en ängels tålamod med de små.

Du ställdes som unghund och några enstaka gånger i öppenklass, ditt Hd gav sig docktillkänna i dina bakbensrörelser. Du fick dock aldrig sämre en 1:a och ibland klämde vi till med både Hp och Ck.

Efter 4 år hemma i soffan och i skogen så fick jag glädjen att äntligen visa en veteran. Vi åkte tillSofiero 05 och där fick du chansen att visa hur vacker du var. Vi åkte hem med 1; a Hp Ck ochBim i veteranklassen i öppenklasskonkurrensen blev du3: a.

Jag såg så fram emot att få åka ut och visa dig, men ödet ville inte det samma. Hösten 05 fickdu, precis som din mormor, hemolytisk anemi, denna gång visste jag vad klockan var slagen och det blevilfart till djursjukhus och du kom mot alla odds hem igen. Du insjuknade igen ett år senare,djursjukhus igen och du kom hem även denna gång, min älskadelilla fighter.

Men så var det dags igen i maj och denna gång blev du så svag att jag valde att låta dig somna. Du slogs mot din sjukdom i 11/2 år, jag visste att den till slut skulle ta dig ifrån mig men när slutet kom var det ändå för tidigt.

Min älskade Enya när ditt hjärta stannade så stannade tiden och återigen gick mitt hjärta i tusen bitar.

Varför ska det göra så ont?! Du fattas mig så det skär i bröstet.

Glömmer dig aldrig.

Din matte. 


Sally

Novalies Wish Upon A Star

2000-03-23 -  Juli 2007

 

Redan i valpkullen “märkte” man Sally, det var inget syskon som satte sig på henne ostraffat. Hon kunde bli en riktig liten bitch när hon t.ex.blev puttad bort ifrån maten eller någon klev på henne när hon sov. Hon hade personlighet redan då.

Hennes matte har berättat hur hon kunde ta med henne till ridhuset när hon red och Sally satt minsann inte och väntade i någon bil, nej då innepå ridbanan i ett hörn i spånen satt Sally som en staty och höll koll så att hästen uppförde sigordentligt med hennes matte.

Sally var inte den mest lätt flörtade, hanarna fick fjäska så de nästan slog knut på sig själva för atthon skulle godkänna dem när det blev dags för henneatt bli mamma.

De lyckades till slut få Sally att acceptera dem.Sally blev mamma till 2 kullar.

Hon var en helt underbar mamma!!!!! Nästan förbra, hon ville knappt lämna sina valpar ens när devar 4 veckor.

Eftersom Sally kom att bli en avels tik så lärde jag känna henne,och hon var verkligen en stark personlighet.

När hon blev förnärmad kunde hon verkligen ”tjura”en bra stund och jag fick fjäska och fjäska för att hon skulle tina upp igen.

Sally gillade inte bara rakt av läget, hon kunde ha mycket åsikterom hur saker och ting skulle vara, hon var en Solitär.

Det var en stor sorg när jag fick veta att Sally inte längre kunde få fortsätta att leva,så oerhört tragiskt för hennes familj.

Sally lever som tur är vidare genom sina fina valpar,så helt borta är du ju inte Sally men du fattas ändå.

Christine 


Novalies Mr Morris

1995-09-04--2008-04-04

Morris du blev kvar i familjen då du som liten 8v valp sattes på planet i Norrköpingför att någon timme senare landa i Östersund hos min bror.

Han hade redan en gammal gubbe  Zebsom skullebli din mentor var det tänkt.

Sorgligt nog fick inte Zeb och du leva så längeihop ,då Zeb kort efter din ankomst blev sjuk så din husse blev tvungen att ta farväl av honom.

Vilken tur att du hade flyttat till honom då.

Livet är inte alltid så enkelt för alla, du och ävenZeb kom in i min brors liv när det inte var så enkelt.

Jag vet att du Morris spelade en stor roll i din husses liv,du var glädjen som när det blev för tufft fick honom att orka.

Jag vet nu efter att ha följt dig och din husse hur otroligt viktigen hund kan vara för en människa, så mycket mening livet kan få.

Ni blev också ett oskiljaktigt radarpar, du varmed din husse överallt.

Du var nog den coolaste setter jag känt, vilkenlivsnjutare du var.

När du och min bror för snart ett år sedan skildesåt, så kom det som en chock.

Ni hade varit och hälsat på under påsken, du var trots dina 12.7år en krutgubbe som inte var sen att tända till på tjejer.

Diddi löpte så med hänsyn till din ålder fick ni inte umgås,ifall du skulle bli ”för kär”

Ett par veckor senare, en fredag kväll ringer min bror,jag förstår direkt att det hänt något.

Ni hade varit ute på er vanligafredags runda i skogen, när ni kom hem la dudig som vanligt och vilade en stund, då sa din kropputan förvarning stopp.

Ilfart till Östersunds djursjukhus, där man konstaterade att det inte fanns något att göra ditt hjärtaville inte längre, så du fick somna in.

Om ett hjärta kan bristaså vet jag att det gjorde din husses hjärta då.

Morris du var en räddare i nöden under din livstid, jagoch din husse kommer alltid att ha dig i ett särskilt rum i våra hjärtan.
Christine

 

Cherry

Novalies UnbreakeMy Heart

1999-04-11-- 2009-02-20

Cherry din start i livet blev inte riktigtsom jag tänkt mig.

Du var den valp jag behöll och la ut som fodervalp,tyvärr visade det sig att din fodervärd inte riktigt var detjag tänkt mig så jag lyckades få hem dig igen.

Du kom tillbaka hem när du var 9mån, och mintanke var att du skulle bli kvar här hemma.

Men så träffade jag Lena,  mamma till en av mina arbetskamrater , du och Lena verkligen föll förvarandra så du flyttade hem till Lena och Tore.

Cherry hade intefått så mycket fostran under sina första 9mån, så Lenafick fullt upp som tur är älskar hon hundar.

Lena  var en mycket aktiv bruksmänniska så dettog inte så lång tid för henne att få dig att uppföradig.

Cherry du utvecklades både mentalt och fysiskt,du blev en pärla på alla sätt. Du fick din mor Mandosunderbara mörka päls och fina exteriör och ganska snart insåg bådeLena och jag att du skulle ut och visas upp.

Du var den typ av hund som de flesta domaregillade , du var lagom.

Du var lite lik dinmormor Rossi på utställning, låg och såg ganska uttråkad ut utanförringen men så fort du kom in i ringen så blommade du ut, dugillade verkligen att visa upp dig gumman, du fick ocksåför det mesta bra placeringar inte allt för sällanbland de 5bästa.

Tanken var ju att du skulle bli mamma en dag, tyvärr blev det inteså när det var dags för Hd-röntgen så blev det en 1:a på en a höften.

Lena och jag blev såååå besvikna, du röntgades om men det förändrade inget,1:an var där.

Så synd! Jag tror att du hade fått mycket fina valpar, om inte annat roliga valpar, då du enligt din matte var familjens pajas,du var en hund man fick många långa hjärtliga skratt ihop med.

Din matte och jag hade planerat för ännu ett härligt utställnings år,att du så hastigt och helt oförberett gick bort kom som en chock , du var ju hur pigg som helst.

En hjärnblödning drabbade dig, det gick så fortdet fanns inget att göra.

Jag vet att även om Lena och Tore har fler hundar, så var du mycket speciell för dem,hemma hos dem är det tomt och tyst utan dig Cherrysom alltid pratade och spelade pajas.

Du kommer alltid att finnas i deras och mitthjärta.
Christine
 

Novalies Wild Rosebud
2000-03-23-2012-10-10


Anja


Det är för det mesta roligt att höra ifrån gamla valpköpare, men så kommer de där mailen som man vet är fyllda med så mycket tårar, när dagen har kommit att ta farväl.

Alla vi som lever med hundar vet att den dagen kommer , men när den kommer så kommer den alltid på fel dag, vid fel tid.

Det gör så ont att mista sin bästra vän. Hjärtat brister 💔

En av våra stjärnor har slocknat och en ny stjärna har tänts på himmelen.

Novalies Wild Rosebud "Anja" 2000-03-23 blev 12 1/2 år gammal, men nu har hennes kropp sagt ifrån och hon har sprungit över regnbågsbrån för att återförens med sin kompis Cherry..

Anja kom till Lena som 8veckors valp och tanken var att hon en vacker dag skulle bli mamma, tyvärr blev det aldrig så då Anja fick ett c vid Hd-röntgen.

Anja var en mycket älskad hund av sin matte Lena, och hon var så speciell för henne.

Lena bestämde sig för när Anja var ung att hon skulle bli räddninghund.

Anja visade sig vara ett ämne för det, så otroligt duktiga de var Lena och Anja det gick så bra så Anja till slut var färdig för sisa testet och skulle därmed koras till tjänstehund inom räddning, men för att få gå upp och bli korad så måste hunden röntgas och vara hd- fri.

Anja och Lena föll tyvärr på mållinjen, Lena röntgade Anja och tyvärr så fick hon ett C vilket ej var ok.

men för Lena blev Anja en mycket speciell hund, då det tar mycket tid och man blir så tajt med sin hund när man tränar dem till räddningshundar.

Lena säger själv att så roligt som hon hade med Anja när hon höll på att träna upp henne till räddningshund så roligt har hon aldrig haft med någon hund hon haft.

Jag är så tacksam för det otroligt rika  hundliv som Anja fick hos Lena, hon var en hund med en stor personlighet, en hund man aldrig glömmer.

R.I.P fina Anja.❤

 

It is usually nice to hear from old buyers, but so willthoseemails thatare known to befilled withso muchtears,when the dayhas cometo say goodbye.

All of uswho livewith dogsknows thatthe day will come, but when it comesit willalways beon the wrongdayat the wrongtime.

It hurts so muchtolose itsbästrafriend.Cardiacdefects

One of ourstars havegone outand anew star has appearedin the sky.

NovaliesWildRosebud"Anja" 2000-03-23​​was12 1/2years old, but now her bodysaid no, and she has runoverregnbågsbråntoåterförenswith her friendCherry..

Anjacame toLena8veckorspuppy andthe ideawas that shewould one daybecome a mother, unfortunately,was neversowhenAnjahad ac atHd-ray.

Anjawas amuch loveddog ofhis mistressLena,and she was sospecial toher.

Lenadecidedwhen Anjawas youngthat she wouldrescuedog.

Anjaturned out to bea topicfor it, soincredibly talentedthey wereLena andAnja, it went as wellasAnjafinallywas ready forsisatest andwould thusbe subjectto theservice dogin rescue, but toget up andbeconditionalmustdogX-rayedand behD-free.

Anjaand Lenafellsadlyon the goal line, Lena x-rayedAnjaand unfortunatelyshe gota Cwhich was notok.

butLena wasAnjaa very specialdog, thenit takesa lot of timeand you becomeso tightwith their dogwhen trainingthem torescue dogs.

Lenasays thatas much fun asshe hadwith Anjawhen shewas about totrainher torescueas much funshe haseverhad witha dogshehad.

I am sograteful for theincrediblywealthydog lifethatAnjawasat Lena, she wasa dog witha great personality, a dog neverforgets.

R.I.P Sweet Anja

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

12.08 | 17:53

Har ni fortfarande en hanvalp kvar/Petra

...
17.11 | 08:09

Hej Åsa! Du är jättevälkommen att skriva ett mejl eller ringa mig så får vi presentera oss lite för varandra 😊
Kul att du är intresserad av en valp 😀
Mvh/Cicc

...
16.11 | 09:25

Hej!

Vi vill ställa upp oss på valplistan 2020. Vi har haft vår Telma snart i 13 år.
Vi har alltid trivts med setter.

...
10.09 | 09:26

finns det valpar kvar / fanny

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS