The Year 2012

Beskrivning

Året som gott 2012

2012-12-29

Så har då livets karusell snurrat ett varv till och ännu ett år har gått som nu ligger i minnenas arkiv.

Ett år som varit fyllt av många goa händelser, faktiskt inte så många tråkiga.

Jag började året med att åka runt med mina tikar Alice och Lily till sina utvalda partners, Alice partner blev Dragonfire Scooby-Doo A Devil Boy "Blå" och till Lily blev det Applegrove Thymmely Tim.

Sen följde en spänd väntan var båda dräktiga! Denna vår var det Alice som blev mamma till ett gäng underbara små stjärnor, för Lily blev det att stå över.

Ännu en gång hade jag den stora förmånen att få toppen ägare till mina småttingar. När de små blivit lite högre på benen, 6mån så kom första valpträffen snart fyller de 1år och då blir det kalas igen!

Även Azlans syskon 3-åringarna och Lilys 1-åringar kom på besök under våren, det kom ett gäng 3-åriga och 1-åriga  grabbar och även några systrar som nyss hade löpt. Blev det något gruff ibland killarna som alla stod med nosen i den bakre änden på syster, nej då  det var kollektiv luktning och sen var det lek. Är inte detta lite fantastiskt 3-åriga hanar och testosteronstinna 1-åringar+ nyss avslutat löp på en tik och inget gruff, det är settermaner det!

 Från årets kull fick lilla Yatzy stanna, jag kunde bara inte släppa henne jag såg så mycket av min Rossi i henne. Rossi var en hund jag aldrig någonsin kommer att glömma, jag älskar alla mina hundar men några har intagit mitt hjärta på livstid och Rossi är en av dem. Hon finns med bakom Yatzsy så ja Yatzy stannade!

                                                              

 

 

För många år sedan närmare 28år när jag gick från cockerspaniel till Setter var min dröm att ha en Irländsk Setter och en Gordon setter. Den Irländska Setter kom in i mit liv direkt, Gordonsettern tog den 28 år för.
Men nu delar jag även mitt liv med en Gordonsetter Sunny Prides Nightingale "Nova" Hon är en bestämd liten dam, som tror att hon är drottningen. Vi har många diskussioner om detta vilket inte alltid är så lätt då Nova älskar när man pratar med henne, hon lägger huvudet på sne, öronen möts nästan mitt uppe på hennes huvud och svansen viftar. Trots att hon har mycket åsikter så har jag nog aldrig haft en hund som så snabbt har lärt sig vad nej betyder, även om hon inte är så långsint så hon kommer ihåg ett nej länge så vet hon i alla fall för studen vad det betyder.
Kommer jag att överge de röda? Nej de röda är jag evigt trogen, Nova är en dröm som blev sann, vem vet någon gång i framtiden kanske kanske det även kommer att vara små gordon i någon valplåda, det får tiden utvisa.
Jag ser fram emot att dela livet med Nova i många år framåt.

 

    

I somras ställdes jag inför att ta ett svårt beslut. Vi som föder upp hundar och som oftast har flera hundar hemma en flock, vet att ibland kan det vara någon av dem som egentligen inte är en flockhund, inte gillar att konkurera om matte som  helt enkelt egentligen är  enmanshund.

 

 

En av mina hundar var det en enmanshund. Jag har ofta tänkt och känt att egentligen ska hon bo hos någon där hon får vara ensam om kel och uppmärksamhet, då talade den förnuftiga och realistiska delen av mig, men vi människor har ju även en annan del som styr oss, den känslomässiga då man gärna även kan bli lite egoistisk.

Så ja lika förnuftig som jag var ena stunden lika egosistisk var jag den andra,nej nej det finns ingen som förstår henne som jag, det finns ingen som kan tycka om henne som jag o.s.v!

Men samtidigt hade jag ett ständigt dåligt samvete för att hon "behövde" mer än jag kunde ge, jag måste ju dela graserna på alla mina hundar.

Så hände det! Jag får ett mail från en Cecilia som gjorde att jag slängde mig på telefonen direkt, samtalet slutade med att vi bestämde att Cecilia och jag skulle träffas så hon kom hit några dagar efter. Jag fick ganska snabbt erkänna för mig själv att i min soffa satt någon som skulle kunna ge den tid, hade stor kunskap om hundar och settrar(hade haft 3st) och skulle älska min hund lika mycket som jag gjorde.

Då kom nästa tanke, för jag ville absolut inte sälja henne vad var då alternativet, att Cecilia kanske kunde tänka sig att bli fodervärd. Det kunde Cecilia mycket väl tänka sig.

Så även om beslutet var svårt och hjärtat knöt sig några dagar senare när Cecilia kom och hämtade Lily för att flytta till henne 3mil härifrån, så vet jag nu att det blev så bra.

Det tog inte mer än några dagar så fick jag kvittot på att jag tagit rätt beslut. Lilys nya matte är instruktör på Åtvidabergs brukhundklubb och hade precis startat upp en spårkurs som Lily skulle få var med i, gissa om hon älskade det!

Har träffat Lily under hösten och även om jag absolut inte vill erkänna det, så är hon en helt annan hund hos Cecilia, hon är lugn avslappnad och ja det är klart hon kan vara det nu slipper hon dela sin matte.

Så ibland ändras vikten på ett beslut från att var svårt , tungt, tvivel gör jag rätt o.s.v till att bli ett helt RÄTT och ett oegoistikt beslut.

Ja älskar Lily hon var värd detta att få bara ha en matte!

                                      

Hösten har bara sprungit iväg, kanske inte så konstigt när man har en Yatzy på 10mån och en Nova på 6mån, har absolut inte haft några sysselsättningsproblem.

                                     

En del utställningar om än ej så många har det även blivit under året.

Höjdpunkten var när Yatzy i Norrköping i augusti bler BIR valp!

Jag skulle in i "stora ringen" igen efter att inte varit där på massor med år!!! På 90-talet fick jag in vanan av "stora ringen" då jag ställde Rossi och även Cherry ( Novalies Unbreake My Heart) och de två damerna knep ju ett BIR då och då.

Men som sagt nu var jag riktigt "ringrostig " för stora ringen och Yatzy ställdes för allra första gången, hur skulle det gå?!

Det gick så bra!!! Matte behövde väl inte ha några "franska nerver" Yatzy fixade det galant, sprang som hon alldrig gjort något annat, vi blev inte uttagna bland de 5 men för att vara Yatzys premiär i utställningsringen så var hon ändå bäst!!!

Azlan har även han visat upp sig. Han börjar växa i sig och älskar att visa upp sig svansen viftar från det han kommer in i ringen till han kommer ur den. Han har fått sina Ex och vid några tillfällen även blivit placerad, det är inte så lätt att var ung hane i en klass som sträcker sig till 7år och där det är så många fina killar att tävla emot, så jag är glad om han får ett Ex lyckas han sen bli placerad så blir jag "lite" lycklig.

                                   

Så börjar jag nu komma till slutet på detta året , livets karusell har snurrat ännu ett varv bara några dagar kvar!

Ja ser så fram emot det nya året som kommer att ge mig ännu mer rikedom, då jag åter ska få bli mormor. Min lilla prins ska bli storebror så spännande!

                                       

Jag hoppas på att det bli småtassar även denna vår. Azlans kullsyster Novalies Firefly "Tessi" kommer att paras, lika så Lily.

 Jag har funderat mycket på vilka som blir pappor till dessa små underverk, jag tror nu att jag i alla fall kan tala om vem som blir pappa till Tessis valpar, titta under valpar 2013 det kommer snart att stå där.

                                   

Ibland kommer det mail som jag vet är fyllda med tårar, det är de mail som talar om att en stjärna har slocknat och en ny har tänts på himmelen.

Även i år har det slocknat stjärnor, mina tankar till er!

  Så stängs nu dörren till 2012   

    

 

                 Jag öppnar nu dörren till

                             

 

 

                             

Kanske se vi igen under året om ni vill utöka famijen med en till röd stjärna, eller kanske ingen har men vill dela livet med en,eller att vi ses på årets valpträffar eller kanske på en utställning.

                                           

Här under kommer det nu lite bilder från året som gått.

                                      

 Jag önskar alla våra fantasktiska "valpköpare" både till unga och äldre hundar ett riktigt GOTT NYTT ÅR!!/Kram Christine

                                      

                         

Well then, it has been a year again! A year that has been filled by many nice events, not so many boring.

I started the year by going around with my girls Alice and Lily to their chosen partners, Alice became mated with Dragonfire Scooby Doo A Devil Boy "Blue" and Lily with Applegrove Thymmely Tim.

Then followed a tense wait were both pregnant! This spring, it was Alice who became a mother to a bunch of wonderful little stars, Lily was there to stand over.

Once again I had the great privilege of get top owners of my little ones. When they become little bit higher on the legs, as 6mths came first puppy meeting soon they are 1 year and then it will be party again!

Even Azlan siblings the 3-years and Lily 1-years came to visit in the spring, there was a bunch 3-years and 1-years guys and even some sisters who had just had her period. Were there any trouble with the guys who all stood with their noses in the  end of the sister, oh no it was collective check up and then they started to play. Is not this amazing  3-year-old males and 1 year olds + just finished maturity of a bitch and no scrimmage, it's setter mannerism it!

 From this year's litter Yahtze stayed, I just could not let her go I saw so much of my Rossi in her. Rossi was a dog, I will never ever forget, I love all my dogs but few have taken my heart for life and Rossi is one of them. She's behind Yatzsy so yeah Yahtze stayed!

                                      

Many years ago almost 28y.o. when I went from the Cocker  to Setter was my dream to have a Irish Setter, and a Gordon Setter.The Irish Setter came into the mit lives directly, Gordon settern took 28 years to do it.
But now I share my life with even a Gordon Setter Sunny Pride's Nightingale "Nova" She's a determined little lady who thinks she's the queen. We have many discussions about this which is not always so easy when Nova love it when you talk to her, she puts her head on crooked, her ears almost meet in the middle on her head and tail wagging. Although she has much opinions, so I have probably never had a dog so quickly learned what no means, even if she is not as resentful as she remembers a no long so she knows at least for the moment what it means.
Will I abandon the Irish? No, the Irish, I am eternally faithful, Nova is a dream come true, who knows sometime in the future may perhaps also will be small gordon in a puppy crate, only time will tell.
I look forward to sharing life with Nova for many years to come.

                                         

Last summer I faced to a difficult decision.As a breeder you often have several dogs at home a pack,you know that sometimes it can be any one of them which is not really a pack dog, he or she do not like to compete for math which is actually a one-man dog.

One of my dogs,  was a one-man dog. I have often thought and known that really should she stay with someone else she may be alone of cuddles and attention, that  tell the sensible and realistic part of me we humans also have another part that controls us, the emotional when we even can be a little selfish.

So yes just as sane as I was one moment as egosistisk I was the second, no no there's no one who understands her like me, it is no one to care for her as I etc!

But while I had a constant bad conscience because she "needed" more than I could give, I have to share gras to all my dogs.

Then it happened! I get an email from a Cecilia that made me threw me on the phone directly, the conversation ended with Cecilia came here a few days after, and I was pretty quick to admit to myself that in my couch was someone who could give the time had great knowledge of dogs and Setters (had 3 of them before) and would love my dog ​​as much as I did.

Then the next thought, because I did not want to sell her what was the option that Cecilia might consider becoming co-owner. It could Cecilia  well imagine.

So even if the decision was difficult and my heart clenched ,a few days later when Cecilia came and picked Lily now she lives n with her 3mil from me here.

It did not take more than a few days so I had proof that I made the right decision. Lily's new math is insruktör on Åtvidabergs working dog club and had just started up a trail course that Lily wouldgo in to, guess she loved it!

 I have meet Lily in the fall and although I certainly do not want to admit it, she is a completely different dog with Cecilia, she is calm relaxed and yes of course she can be like thet now she will not share her mistress.

So sometimes change the weight of a decision that was hard, heavy, certainly I do right, etc. to become a completely LEGAL and oegoistikt decision.

Yes love Lily, she was worth it to just have a mistress!

                                              

Autumn has just run off, perhaps not so surprising when you have a Yahtzee on 10man and a Nova at 6months, have absolutely not had any employment problems.

                                        

Some shows, though not so many, it has also become the year.

The highlight was when Yahtzee in Norrköping in August variables BRI puppy!

I would enter the "big ring" again after not been there for a lot of years! In the 90's I got into the habit of "big ring" when I showed Rossi and also Cherry (Nova Unbreake Lies My Heart) and these two ladies tricks the BOB some times.

But as I said, now I was really "out of practice" for the big ring and  for Yahtzee was the very first time, how would it go?!

It went so well! Mum did not need to have some "French nerves" Yahtzee did it splendidly, as she ran never operate done anything else, we were not selected among the 5 but to be Yatzys premiere in the show ring, she was still the best!

Azlan also he showed up. He begins to grow it self and loves to show off his tail wagging from the time he enters the ring until he comes out of it. He has received his Ex and at a few occasions even been placed, it is not so easy that every young male in a class that extends to 7 years and there are so many nice males to compete against, so I'm glad if he gets an Ex if he succeeds then be placed, I get "some" happy.

                                            

So  now I come to the end of this year, life's merry go round is spinning yet another lap a few more  days of 2012.

                                       

YesI look so forward to the new year that will give me even more riches, when I returned to become a grandmother again. My little prince  is to become big brother so exciting!

                                           

I hope to get puppies  this spring. Azlan sister Novalies Firefly "Tessi" will be mated, just as Lily.

 I've been thinking a lot about who gets fathers of these little wonders, I now believe that I at least can tell who the father of Tessis puppies, look at puppies 2013 it will soon be there.

                                         

Maybe I see you again in 2013 if you want to expand FAMILY  with a little red star, or if you do not have a red star and want one, or that I will meet you at this year's Puppy hits or maybe at a show.

                                            

Below will now come some photos from years gone by.

                                            

 I wish all our fantastic "puppy buyers" to both young and older dogs a real HAPPY NEW YEAR!

 Hugs Christine.

 

Mormors älskade lilla prins Elliot!
Novalies Fiddler On The Roof "Azlan" med en av sina bästa handlers och till lika "människofarmor" Malin
Inne i stora ringen. Skk-Norrköping
Yatzy i ras ringen.Skk Norrköping.
Lily i sitt rätta element. På en lydnadsplan.
Suuny Prides Nigtingale "Nova"
Nova, Yatzy och Azlan.
Yatzy 8v
De stora 1 och 3 åringarna, Azlans syskon och Lilys valpar från 2011 och lilla Yatzy.
Några av Alice valpar Yaztzys syskon på 6mån träffen.
Några av Alice små stjärnor 5v gamla.
Stora Stockholm 2012 över 5000 hundar på lördagen, varav det till setteringen var anmält 77 hundar.

Rubrik

Azlan & Yazty gillade hotellsängarna

2012-12-17.

Ja så blev det Stora Stockholm i år! Det är alltid spännande, jag brukar tänka när jag skickar anmälan i nov-Undrar om jag kommer iväg i år? Det har ju hänt några gånger att jag inte gjort det, antingen har det varit så dåligt väglag att jag valt att inte åka eller så har någon trevlig influensa variant slagit till.

Men i år kom jag iväg med David (min son) som resesällskap, vi tog det säkra före det osäkra och åkte upp dagen innan och sov på hotell och det var jag  glad över, då hemresan var allt annat en rolig. Det blev snökaos på E4 på lördagen, en resa som normalt tar 3tim tog 51/2 tim, då är det skönt att man är två som kan köra.

Azlan och Yatzy var med, tyvärr avslutades väl inte utställnings året som jag hoppades,vi fick inte åka hem med 2 Ex denna gång utan det blev 2 VG, skönheten är i betraktarens ögon. Det delades dock ut en hel del VG så vi var i gott sällskap.

Nu ser jag fram emot utställningsåret 2013 då jag även ska debutera i Gordonringen med Nova.

Yatzys syster Novalies Hot Chocolate "Isolde" ställdes i nov på östergötlands kennelklubbs valputställning 9-15mån och blev BIR.

Jag går nu och väntar på att Tessi ska börja löpa, det är redan valpar tingade till vårens valpkullar, så hör av er om ni går i valptankar till våren!

Så börjar Julen närma sig , jag önskar alla en riktigt God Jul./Christine

Beskrivning

Rubrik

Nu börjar det snart dra ihop sig för Novalies Firefly "Tessi" att börja löpa.

Det ska bli så roligt att ännu en av Azlans kullsystrar kommer att bli mamma.

Jag kommer snart att uppdatera puppies 2013 med vem som kommer att bli pappa till hennes valpar

Beskrivning

Rubrik

Novalies Hooked On A Feeling "Yatzy"

 Så har jag, Azlan och Yatzy varit på lite turne i helgen. Vi åkte till Skk- Växjö. Yatzy ställdes för sista gången i valpklass, och hon lyckade knipa ett BIM. Vilken debut i utställningsringen hon har haft den lilla tjejen, Norrköping BIR, Gimo Bir och Växjö BIM. Nästa gång hon ställs så har hon gått upp i juniorklass, ev  blir detta i Stockholm i dec.

Azlan fortsätter att få Ex och denna gången lyckades han knipa en placering med hjälp av Tomas Wiklund som visade honom, han blev 3 i Ökl hane. Även Azlan kommer ev att ställas i Stockholm i år.

Rubrik

Det är för det mesta roligt att höra ifrån gamla valpköpare, men så kommer de där mailen som man vet är fyllda med så mycket tårar, när dagen har kommit att ta farväl.

Alla vi som lever med hundar vet att den dagen kommer , men när den kommer så kommer den alltid på fel dag, vid fel tid.

Det gör så ont att mista sin bästra vän. Hjärtat brister 💔

En av våra stjärnor har slocknat och en ny stjärna har tänts på himmelen.

Novalies Wild Rosebud "Anja" 2000-03-23 blev 12 1/2 år gammal, men nu har hennes kropp sagt ifrån och hon har sprungit över regnbågsbrån för att återförens med sin kompis Cherry..

Anja kom till Lena som 8veckors valp och tanken var att hon en vacker dag skulle bli mamma, tyvärr blev det aldrig så då Anja fick ett c vid Hd-röntgen.

Anja var en mycket älskad hund av sin matte Lena, och hon var så speciell för henne.

Lena bestämde sig för när Anja var ung att hon skulle bli räddninghund.

Anja visade sig vara ett ämne för det, så otroligt duktiga de var Lena och Anja det gick så bra så Anja till slut var färdig för sisa testet och skulle därmed koras till tjänstehund inom räddning, men för att få gå upp och bli korad så måste hunden röntgas och vara hd- fri.

Anja och Lena föll tyvärr på mållinjen, Lena röntgade Anja och tyvärr så fick hon ett C vilket ej var ok.

men för Lena blev Anja en mycket speciell hund, då det tar mycket tid och man blir så tajt med sin hund när man tränar dem till räddningshundar.

Lena säger själv att så roligt som hon hade med Anja när hon höll på att träna upp henne till räddningshund så roligt har hon aldrig haft med någon hund hon haft.

Jag är så tacksam för det otroligt rika  hundliv som Anja fick hos Lena, hon var en hund med en stor personlighet, en hund man aldrig glömmer.

R.I.P fina Anja.❤

 

It is usually nice to hear from old buyers, but so will those emails that are known to be filled with so much tears, when the day has come to say goodbye.

All of us who live with dogs knows that the day will come, but when it comes it will always be on the wrong day at the wrong time.

It hurts so much to lose its bästra friend. Cardiac defects

One of our stars have gone out and a new star has appeared in the sky.

Novalies Wild Rosebud "Anja" 2000-03-23 ​​was 12 1/2 years old, but now her body said no, and she has run over regnbågsbrån to återförens with her friend Cherry ..

Anja came to Lena 8veckors puppy and the idea was that she would one day become a mother, unfortunately, was never so when Anja had a c at Hd-ray.

Anja was a much loved dog of his mistress Lena, and she was so special to her.

Lena decided when Anja was young that she would rescue dog.

Anja turned out to be a topic for it, so incredibly talented they were Lena and Anja, it went as well as Anja finally was ready for sisa test and would thus be subject to the service dog in rescue, but to get up and be conditional must dog X-rayed and be hD-free.

Anja and Lena fell sadly on the goal line, Lena x-rayed Anja and unfortunately she got a C which was not ok.

but Lena was Anja a very special dog, then it takes a lot of time and you become so tight with their dog when training them to rescue dogs.

Lena says that as much fun as she had with Anja when she was about to train her to rescue as much fun she has ever had with a dog she had.

I am so grateful for the incredibly wealthy dog life that Anja was at Lena, she was a dog with a great personality, a dog never forgets.

R.I.P fine Anja.

 

Rubrik

2012-10-11

Så är det då dags för lite nyheter.

För 27 år sedan när den första Irländska Settern Crayzys Nova kom in i mitt liv , så sa jag till min man -Jag vill ha en Irländsk Setter och en Gordon Setter.

Den Irländska Settern kom in i mitt liv direkt, men det tog 27 år innan Gordon Settern gjorde det. Varför då? De gordon jag såg för 27 år sen var inget jag föll för. Men så en varm sommardag under en gran på Himmelstalundsfälltet där jag satt med min vän Lena och väntade på att finalen skulle börja så hände det.

Jag såg den!

En Gordonhane som gjorde att jag fullkomligt tappade hakan.

Lena sa jag titta! En sån Gordon vill jag ha!

Jag tog reda på var han kom ifrån och det visade sig att han var en import från USA. Några år senare såg jag att en uppfödare på Irländsk Setter hade tagit hem en så fin gordon tik från Australien.

Jag kontaktade henne och bokade en valp när det det var dags för Tracy som hennes tik hette att få valpar, detta var för 5-6år sedan. 2gånger har jag bokat valp och båda gångerna har omständigheter sedan gjort att det inte blev någon valp.

Så i Juni fick jag ett mail från Yvonne, som var på sitt sommarställe inte så långt från där jag bor.

Ska du inte komma och titta och klappa på Lotus mage hon är så tjock, d.v.s dräktig!

Och passade det att ta en gordonvalp nu då!? Nej, jag  har ju sparat en valp ur vårens kull Yatzy, blir nog lite mycket med två valpar tänkte jag.

Jag tackade dock ja till Yvonnes inbjudan och åkte och "klappade" på Lotus mage.

Efter mycket funderande fram och tillbaka under sommaren, så bestämde jag mig till slut!

Nu eller aldrig det var ju tredje gången gillt, så i mitten på September åkte jag  och min son David och hämtade hem Sunny Prides Nightingale.

På vägen hem pratade David och jag om vad hon skulle heta, jag hade en del förslag med David skakade på huvudet åt dem alla. Tillslut sa han, mamma jag tycker hon ska heta Nova, din första Irländare hette ju Nova=stjärna så då tycker jag att din första gordon ochså ska heta Nova.

Nova blev det,  nu äntligen har jag det jag önskade för 27 år sedan både Irlänsk Setter och Gordon Setter. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Välkommen  till oss lilla Nova!

 

So is it time for some news.

27 years ago when the first Irish Setter Crayzys Nova came into my life, so I said to my husband, I want an Irish Setter and Gordon Setter.

The Irish Setter came into my life directly, but it took 27 years before Gordon Setter did. Why? The gordon I saw 27 years ago was nothing I fell for. But one hot summer day under a tree on Himmelstalundsfälltet where I was sitting with my friend Lena and waited for the finals would start as it happened.

I saw it!

A Gordon male that made me utterly amazed.

Lena, I said look! Such a Gordon I want!

I found out where he came from and it turned out that he was an import from the U.S.A  A few years later I saw a breeder of Irish Setters had taken home a fine gordon female from Australia.

I contacted her and booked a puppy when it was time for Tracy as her bitch named to puppies, this was for 5-6 years ago. Two times I have booked a puppy and both times, the circumstances then made that there was no puppy.

So in June I received an e-mail from Yvonne, who was at her summer home not far from where I live.

Will not you come and watch and clap at Lotus stomach she is so thick, that is pregnant!

And it suited to take a Gordon puppy now then!? No, I've saved a puppy from the spring litter Yatzy, will probably be a bit much with the two puppies I thought.

I said yes to Yvonne's invitation and went and "patted" on  Lotus stomach.

After much pondering back and forth during the summer, so I finaly decided.

Now or never, it was third time lucky, so in mid-September, I went whith my son David, and brought home Sunny Pride Nightingale.

On the way home David and I talked about what she would be called, I had some suggestions with David shook his head at them all. Finally he said, mom, I think she should be called Nova, your first Irish  was called  Nova = star so then I think your first gordon also will be called Nova.

Nova became her name, finally, I have what I wanted 27 years ago both red Irish setter and Gordon Setter. He who waits for something good never waits too long.
Welcome to our little Nova
Sunny Prides Nightingale "Nova"
Beskrivning
Beskrivning

Rubrik

Yatzy har debuterat i utställningsringen med besked 2 gånger efter varandra har hon blivit BIR-valp både i Norrköping i Augusti och I Gimo i September helt otroligt, min lilla Yatzy.

Azlan var med till Gimo och fick Ex men hanhundsklassen är en klass med hård konkurens så han blev inte uttagen ibland de 4.

Nästa utställning för de båda blir i Växjö i November, kanske slår jag även till och åket till Stockholm i December.

Yatzy has debuted in the show ring with a vengeance two consecutive times she has become BOB puppy both in Norrköping in August and I Gimo in September unbelievable, my little Yatzy.

Azlan was in Gimo and got Ex but the male class is a class with hard Competitive so he was not one the  four.

Next exhibition of both is in Växjö in November, maybe I turn also to ride to Stockholm in December.

 

 

 

Novalies Hooked ON A Feeling "Yatzy" Gimo 2012
Yatzy Norrköping 2012
Yatzy Norrköping 2012
Novalies Fiddler On The Roof "Azlan" Gimo 2012

Rubrik

Så har planerna för 2013 år valpkull/kullar tagit fart.

Vi planerar att para Dubliner Walking In Memphis " Lily" . 

En kullsyster till Azlan och även till Alice som var mamma till våra valpar i år Novalies Firefly "Tessi" kommer ochså att paras, så om allt går vägen med dem båda så kommer vi att ha valpar från slutet av Mars fram till i början av sommaren.

 

Jag har inte till 100% klart än vilka valparnas pappor kommer att bli, jag har två som jag nästan har bestämt mig för, och kommer så snart jag funderat färdigt att lägga upp mer info under puppies2013.

Så ni som är sugna på en lite röd stjärna till våren och sommaren hör gärna av er/ Christine

 

So, the plans for 2013 years litter / litters is on.

We plan to mate Dubliner Walking In Memphis "Lily".

A litter sister to Azlan and also to Alice who was the mother of our puppies this year Novalies Firefly "Tessi" will also be mated, so if everything goes well with both of them so we will have puppies from late March until early summer .

I have not 100% clear yet who the puppies dads will be, I have two males  who i am thinking of , I have almost made up my mind and will as soon as I am ready with my thinking  put out more info  under puppies2013.

So if you want  a little red star in the spring and summer, please mail  me/ Christine

 

 

Novalies Firefly "Tessi"

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

12.08 | 17:53

Har ni fortfarande en hanvalp kvar/Petra

...
17.11 | 08:09

Hej Åsa! Du är jättevälkommen att skriva ett mejl eller ringa mig så får vi presentera oss lite för varandra 😊
Kul att du är intresserad av en valp 😀
Mvh/Cicc

...
16.11 | 09:25

Hej!

Vi vill ställa upp oss på valplistan 2020. Vi har haft vår Telma snart i 13 år.
Vi har alltid trivts med setter.

...
10.09 | 09:26

finns det valpar kvar / fanny

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS