Novalies Cameron Diaz

Diddi är mamma till Novalies Fiddler on the Roof "Azlan"

 

                                           Hon gör allt för att skapa bästa möjliga förmåga att höra vad som sägs till henne genom att lägga huvudet på sned växelvis åt hö eller vä när man pratar med henne och för att förstärka koncentrationen ännu mer så kör hon upp överläppen så hon ser ut som om hon har lagt in en snus.

Att Diddi blev den valp vi sparade ur hennes kull v

Novalies Cameron Diaz är ett resultat av 20 års avelsarbete, 2008 hade vi 20-årsjubileum. 

Diddi är en av de roligaste tikar jag haft under mina 20 år, hon är en sån stor personlighet.

Om man nu kan säga att en hund har mimik, så har Diddi verkligen det, i alla fall ögonmimik hon kan verkligen konsten att blänga så ögonvitorna syns om hon anser sig orättvist behandlad.

ar för att hon redan som liten 2v valp utmärkte sig, vad det var kan jag inte riktigt förklara man bara såg henne.

Min Dotter sa ganska snart att henne ska vi behålla, jag var inte så tvärsäker då men efterhand när hon blev lite äldre, och hennes otroliga charm började visa sig, så stod det helt klart. Henne ska vi ha!!!!

Hon utvecklades från att som 6 mån valp vara jättevacker till att som 9 mån valp vara inte fullt så vacker, hon växte ur sin kropp, lyckligtvis växte hon i den igen och nu snart 3 år är hon vacker igen.

Dessa 3 år med Diddi har bara bekräftat att min dotter hade rätt, hon är en ljuvlig tjej att leva med, så följsam och lättfostrad och mjuk med inte rädd. Hon backar aldrig för något är nyfiken på allt, ibland lite för mycket.


Som när hon studerade jordgetingar ända in i deras bo, vilket resulterade i att hon fick massor med stick, hon såg ut som utomjordingen Alf i nästan 2 veckor. Detta avskräckte henne inte från getingar, hon har haft närkontakt med dem även en och en sedan dess

Så mycket som vi skrattat åt Diddi under dessa 3 år. Hon hittar på allt hon kan för att man ska se henne, jag vet inte hur många gånger när jag intagit soffhörnan på kvällen och Diddi tycker det är alldeles för tidigt att placera sig där, vilket resulterar i att hon går ner i pannrummet och hämtar det största vedträ hon kan hitta och lägger det på min mage i soffan, lägger in en snus och lägger huvudet på sned.

Eller när hon bestämmer sig för att själv titta på tv, hon sätter sig mitt framför tv vrider huvudet åt alla tänkbara håll, öronen är ena minuten framåt för att nästa vara bakåt, eller ibland till och med nästan mitt uppe på huvudet, det kan även komma ett litet voff om det är något riktigt intressant som ex ”Mannen som talar med hundar” det programmet gillar hon.

Det går inte att ta miste på när Diddi anser att det är matdags. Då står hon och slår med framtassen på det skåp där hon vet att maten finns. Hon ger sig inte förrän hon har fått sin mat, även om det bara är fem minuter sedan hon åt senast. Diddi ÄLSKAR  nämligen mat!

Hon är alltid lös, inte en enda gång, inte ens när hon var i ålder för att testa gränser har hon rymt, hon håller hela tiden koll på var jag är.

Diddi är utan tvekan en av de trevligaste avels tikar jag haft.

Jag köpte under början av 1990 in två underbara tikar R:T Rambling Rose ”Rossi” & Lomsjöns Burning Flame ”Flamman”. Båda två gick tillbaka på den i mitt tycke största avelshane rasen haft: Sowerhills Sailor of Wendover ”Digger”

Lomsjöns Buring Flame "Flamman"


Flamman är Diddis mormors mor. Hon var precis som Diddi, det är mycket av henne som går igen i Diddi. 

Jag ser med glädje fram emot Diddis valpar. Den hane som jag valt till henne gör att den här kombinationen blir en av de mest spännande jag gjort under mitt 20-åriga avelsarbete.

Nova Lies Cameron Diaz is the result of 20 years of breeding work, 2008 we had 20-year anniversary.

Diddi is one of the funniest girls I had in my 20 years, she's such a great personality.

If one can say that a dog has facial expressions, so has Diddi really, in all cases eye mimicry she really know how to glare so whites can be seen whether she feels unfairly treated.

She will do anything to create the best possible ability to hear what is being said to her by putting her head on one side alternately for hay or left when you talk to her and to enhance concentration even more so she drives up the upper lip as she looks as if
she has entered a snuff.

To Diddi was the puppy we saved from her litter was because she already has a small 2v puppy stood out, what it was I can not really explain you just saw her.

My daughter said to her, pretty soon we'll keep, I was not so cocksure then but later when she was a little older, and her incredible charm began to show itself, so it became quite clear.
She should we have!!

She evolved from the 6 month puppy is very beautiful to the 9 month puppy is not quite so beautiful, she grew out of his body, luckily she grew it back, and now almost 3 years, she is beautiful again.

These 3 years Diddi has just confirmed that my daughter was right, she is a sweet girl to live with, so responsive and easily trained and soft with no fear.
She never backs of some are curious about everything, sometimes a bit too much.


Like when she was studying hornets all the way to their nest, which resulted in that she got lots of knitting, she looked like alien Alf in almost 2 weeks.
This deterred him not from wasps, she has had close contact with them also one by one since

As much as we laughed at Diddi during these three years. She finds everything she can to make you should see her, I do not know how many times when I have taken the sofa corner in the evening and Diddi think it's far too early to put themselves there, resulting in that she goes down in the boiler room and retrieve the
largest piece of wood she could find and put it on my stomach on the couch, put into a snuff and puts head on one side.

Or when she decides to yourself to watch television, she sits in front of the TV, turn your head about every way possible, the ears are one minute ahead to next be back, or sometimes even almost in the middle of the head, it can also
get a little Woof if there is something really interesting that as "The man who talks to dogs," the program she likes.

There is no mistaking when Diddi believe that it is feeding time. Then she stands and turns with the front paw on the cabinet where she knows that the food there. She keeps asking until she got her food, even if it is just five minutes ago she ate last.
Diddi LOVE namely food!

She is always loose, not once, not even when she was in the age to test the limits, she escaped, she constantly keeps track of where I am.

Diddi is undoubtedly one of the nicest bitches I had.

I bought in early 1990 in two wonderful bitches R: T Rambling Rose "Rossi" & Lomsjöns Burning Flame "Flame".
Both of them went back to it in my opinion biggest stud breed had: Sowerhills Sailor of Wendover "Digger"

Lomsöns Burning Flame is Diddis great-grandmother.
She was just as Diddi, there is a lot of her going again in Diddi.

I am looking forward to Diddis puppies.
The male that I chose to do her that this combination will be one of the most exciting thing I did during my 20-year breeding program.

Nova Lies Cameron Diaz is the result of 20 years of breeding work, 2008 we had 20-year anniversary.

Diddi is one of the funniest girls I had in my 20 years, she's such a great personality.

If one can say that a dog has facial expressions, so has Diddi really, in all cases eye mimicry she really know how to glare so whites can be seen whether she feels unfairly treated.

She will do anything to create the best possible ability to hear what is being said to her by putting her head on one side alternately for hay or left when you talk to her and to enhance concentration even more so she drives up the upper lip as she looks as if
she has entered a snuff.

To Diddi was the puppy we saved from her litter was because she already has a small 2v puppy stood out, what it was I can not really explain you just saw her.

My daughter said to her, pretty soon we'll keep, I was not so cocksure then but later when she was a little older, and her incredible charm began to show itself, so it became quite clear.
She should we have!!

She evolved from the 6 month puppy is very beautiful to the 9 month puppy is not quite so beautiful, she grew out of his body, luckily she grew it back, and now almost 3 years, she is beautiful again.

These 3 years Diddi has just confirmed that my daughter was right, she is a sweet girl to live with, so responsive and easily trained and soft with no fear.
She never backs of some are curious about everything, sometimes a bit too much.


Like when she was studying hornets all the way to their nest, which resulted in that she got lots of knitting, she looked like alien Alf in almost 2 weeks.
This deterred him not from wasps, she has had close contact with them also one by one since

As much as we laughed at Diddi during these three years. She finds everything she can to make you should see her, I do not know how many times when I have taken the sofa corner in the evening and Diddi think it's far too early to put themselves there, resulting in that she goes down in the boiler room and retrieve the
largest piece of wood she could find and put it on my stomach on the couch, put into a snuff and puts head on one side.

Or when she decides to yourself to watch television, she sits in front of the TV, turn your head about every way possible, the ears are one minute ahead to next be back, or sometimes even almost in the middle of the head, it can also
get a little Woof if there is something really interesting that as "The man who talks to dogs," the program she likes.

There is no mistaking when Diddi believe that it is feeding time. Then she stands and turns with the front paw on the cabinet where she knows that the food there. She keeps asking until she got her food, even if it is just five minutes ago she ate last.
Diddi LOVE namely food!

She is always loose, not once, not even when she was in the age to test the limits, she escaped, she constantly keeps track of where I am.

Diddi is undoubtedly one of the nicest bitches I had.

I bought in early 1990 in two wonderful bitches R: T Rambling Rose "Rossi" & Lomsjöns Burning Flame "Flame".
Both of them went back to it in my opinion biggest stud breed had: Sowerhills Sailor of Wendover "Digger"


Lomsjöns Burying Flame "Flame"


Flame is Diddis great-grandmother.
She was just as Diddi, there is a lot of her going again in Diddi.

I am looking forward to Diddis puppies.
The male that I chose to do her that this combination will be one of the most exciting thing I did during my 20-year breeding program.


Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

12.08 | 17:53

Har ni fortfarande en hanvalp kvar/Petra

...
17.11 | 08:09

Hej Åsa! Du är jättevälkommen att skriva ett mejl eller ringa mig så får vi presentera oss lite för varandra 😊
Kul att du är intresserad av en valp 😀
Mvh/Cicc

...
16.11 | 09:25

Hej!

Vi vill ställa upp oss på valplistan 2020. Vi har haft vår Telma snart i 13 år.
Vi har alltid trivts med setter.

...
10.09 | 09:26

finns det valpar kvar / fanny

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS